Vyšetrenie držiteľov zbraní

Vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre zbrojné preukazy naše centrum už nevykonáva. V tomto prípade sa obráťte na kolegov v Pezinku ako napr. Mgr. Zuzana Horňáková alebo Mgr. Miroslava Muráriková

Od 1.8 2011 je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/ 2011Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.

Podľa tejto vyhlášky sa každý držiteľ strelnej zbrane bude musieť aspoň raz za život podrobiť vyšetreniu u klinického psychológa. Periodické psychotesty každých desať rokov čakajú na tých, ktorí majú právo nosiť zbraň – športoví strelci, SBS-kári či policajti. Držitelia automatických zbraní musia prvý psychotest absolvovať do 30. apríla 2012. Ostatní až po vydaní nového zbrojného preukazu.

Klinický psychológ bude posudzovať psychickú spôsobilosť, to znamená posúdenie intelektových, výkonových a osobnostných predpokladov pre držanie a nosenie strelnej zbrane. Vyhláška presne definuje kontraindikácie psychickej spôsobilosti a ak sa niektoré z nich pri vyšetrení zistia, psychológ nemôže vydať posudok osvedčujúci psychickú spôsobilosť žiadateľovi alebo držiteľovi strelnej zbrane.

Kontraindikácie psychickej spôsobilosti:

 • Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.
 • Paranoidná, schizoidná, dissociálna, emočne nestabilná a hraničná porucha osobnosti.
 • Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
 • Sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky.
 • Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.
 • Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.
 • Analfabetizmus.
 • Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).
 • Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.
 • Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.
 • Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.
 • Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.
 • Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).
 • Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.
 • Zvýraznené pocity insuficiencie.
 • Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.
 • Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.
 • Všeobecné tendencie rizikového správania.