O nás

Mgr. Gabriel Hrustič
Psychológiu som vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som promoval v roku 2005. V roku 2003 som začal navštevovať výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Prvú sebaskúsenostnú časť výcviku som začal v českom inštitúte SUR a neskôr som teoretickou a supervíznou časťou pokračoval v slovenskom inšitúte SIPP.

Svoje psychoterapeutické kompetencie som sa v roku 2008 rozhodol rozšíriť aj o psychoterapiu zameranú na telo, konkrétne sa venujem biodynamickej psychoterapii. Tento výcvik som absolvoval v Českej republike pod vedením prevažne zahraničných lektorov. Bližšie sa o týchto jednotlivých psychoterapeutických smeroch môžete dozvedieť viac v sekcii Psychoterapia. V roku 2010 som ukončil špecializačné štúdium klinickej psychológie na SZU a od roku 2012 som zapísaný v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Od roku 2006 pracujem ako psychológ v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela (PNPP) v Pezinku na mužskom oddelení a zastávam funkciu vedúceho klinického psychológa. V nemocnici sa venujem najmä klinickej psychodiagnostike, vediem psychoterapeutické a psychoedukačné skupiny a spolupracujem na súdnoznaleckej posudkovej činnosti.

Od roku 2012 vediem vlastnú klinicko-psychologickú a psychoterapeutickú ambulanciu v Pezinku, ktorá je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Bratislavského samosprávného kraja. V ambulancii sa venujem najmä individuálnej a párovej psychoterapii a klinickej psychodiagnostike.

Som ženatý, s manželkou a deťmi žijeme v neďalekom Limbachu.

Odborné články:

PhDr. Mária Balážová
Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na filozofickej fakulte. Detskej psychológii sa venujem od ukončenia štúdia. Pracovala som v špeciálno-pedagogickej poradni, s deťmi so špeciálnymi potrebami, deťmi s vývojovými poruchami intelektu a telesnými handicapmi. Pracovala som s mladými ľuďmi na strednej škole, aj s úžívateľmi drog. Neskôr som začala pracovať ako výskumná pracovníčka na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Táto práca mi dáva zas iný – teoretickejší pohľad na rôzne detské problémy. V súčasnosti pracujem ako výskumníčka a zároveň v Ambulancii klinickej psychológie v Pezinku. Vzdelávam sa v gestaltpsychoterapii, pripravujem sa na štúdium špecializácie v odbore klinická psychológia. Som vydatá, mám 11-ročnú dcéru a 5-ročného syna, žijem v Bratislave.

Profesný životopis

1999-2006 Štúdium jednoodborovej psychológie FF PU, Prešov
2006-2007 Rigorózne konanie FF PU, Prešov

Ďalšie vzdelávanie

2006 – 2008 Tréning v symbolickej a relaxačnej psychoterapii, 100 h.
2008 Woodcock Johnson International Edition, Test of Cognitive Abilities – školenie administrátorov, získaná kvalifikácia WJIE Examiner (SR)
2012 – súč. Dialóg, Slovenský inštitút pre gestaltpsychoterapiu (terapeutka vo výcviku)
2013 INPP therapy training, One year post graduate course for clinical practitioners (Warsaw, Poland, licenced by Chester, England)

Workshopy a kurzy

2006 Kresba ako nástroj poznania dieťaťa – Mgr. Helena Kolářová, (workshop, SR)
2007 Muzikoterapia okolo nás – . Mgr. Mgr. Zdeněk Šimanovský
2007 Systemický prístup – harmonické řešení problému dětí, dospívajících a rodiču, M. F. Gricksch (workshop, CZ)
2008 Geštalt workshop s Jay Levine (Přerov, CZ)
2011 Psychoterapeutické techniky u porúch príjmu potravy (bodyterapeutický prístup) – Květa Palusková (Praha, CZ)
2011 Identifikácia intelektovo nadaných detí (Bratislava, SR)
2014 Worshop gestaltpsychoterapia s depresívnymi klientmi – Jan Roubal, Wien
2014 4. Česká a 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie pořádaná ČSGT (Česká společnost pro Gestalt terapii)
2015 Gestalt workshop s Jay Levine (24h.) – SR
2015 Workshop s Feliciou Carroll (USA) – Gestalt psychoterapia s deťmi (Herľany, SR)
2016 Gestalt workshop s Jay Levine (24h.) – SR