O nás

Mgr. Gabriel Hrustič

Psychológiu som vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som promoval v roku 2005. V roku 2003 som začal navštevovať výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Prvú sebaskúsenostnú časť výcviku som začal v českom inštitúte SUR a neskôr som teoretickou a supervíznou časťou pokračoval v slovenskom inšitúte SIPP.

Svoje psychoterapeutické kompetencie som sa v roku 2008 rozhodol rozšíriť aj o psychoterapiu zameranú na telo, konkrétne sa venujem biodynamickej psychoterapii. Tento výcvik som absolvoval v Českej republike pod vedením prevažne zahraničných lektorov. Bližšie sa o týchto jednotlivých psychoterapeutických smeroch môžete dozvedieť viac v sekcii Psychoterapia. V roku 2010 som ukončil špecializačné štúdium klinickej psychológie na SZU a od roku 2012 som zapísaný v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Od roku 2006 pracujem ako psychológ v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela (PNPP) v Pezinku na mužskom oddelení a zastávam funkciu vedúceho klinického psychológa. V nemocnici sa venujem najmä klinickej psychodiagnostike, vediem psychoterapeutické a psychoedukačné skupiny a spolupracujem na súdnoznaleckej posudkovej činnosti.

Od roku 2012 vediem vlastnú klinicko-psychologickú a psychoterapeutickú prax v Pezinku, kde sa venujem primárne individuálnej a párovej psychoterapii.

Som ženatý, s manželkou a deťmi žijeme v Pezinku.

Odborné články:

Mgr. Stanislav Zríni

V roku 2007 som ukončil jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2008-2009 som absolvoval krátkodobý psychoterapeutický výcvik Práca s traumou po násilí v rodine v rámci Inštitútu Virgínie Satirovej v SR. Následne som v období rokov 2009 až 2017 absolvoval dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt Psychoterapii v rámci inštitútu Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii, ktorý som ukončil záverečnou skúškou a zápisom do Zoznamu psychoterapeutov SR. V rokoch 2013 – 2020 som pracoval ako psychológ v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela v Pezinku na Psychosomatickej klinike FZaSP TU, kde som sa venoval najmä individuálnej a skupinovej psychoterapii, klinickej psychodiagnostike, nácviku relaxácií. V roku 2019 som ukončil špecializačné štúdium v klinickej psychológii na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od septembra 2018 som frekventantom dlhodobého psychoterapeutického výcviku v analytickej psychológii a psychoterapii v rámci Českej společnosti pro analytickou psychologii, ktorý vychádza z psychoterapeutického prístupu C. G. Junga. V roku 2022 som získal Európsky certifikát v psychoterapii a v roku 2023 slovenský certifikát pre certifikovanú pracovnú činnosť v psychoterapii.

Mgr. Petra Hricová

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1999 – 2005). Už počas štúdia som sa venovala terénnej sociálnej práci s injekčnými užívateľmi drog v OZ Odyseus a neskôr som ako dobrovoľníčka viedla skupinu pre deti v PC Nádej, ktoré mali skúsenosť s domácim násilím. V roku 2004 som rozbiehala program komunitného centra zameraného na mladých ľudí zo sídliska Kopčany v Petržalke, ktorý som viedla a tiež som spoluzakladala organizáciu Ulita, ktorá program od roku 2008 zastrešila. Práci s deťmi, mládežou a ich rodičmi som sa venovala aj naďalej, do odchodu na  materskú dovolenku v roku 2015 som bola riaditeľkou Ulita, o.z. V rokoch 2011 – 2015 som tiež viedla slovenskú Asociáciu nízkoprahových  programov pre deti a mládež a podieľala sa aj na práci medzinárodnej siete Dynamo International Streetworkers Network.

Okrem práce v Ulite som sa v rokoch 2007 – 2010 venovala ako psychologička Slovenskej humanitnej rady aj žiadateľom o azyl v pobytových táboroch a v útvare policajného zaistenia a v rokoch 2011 – 2012 dochádzala za maloletými bez sprievodu do špecializovaného detského domova. SHR som reprezentovala v európskej sieti SCEP –  Separated Children in Europe Programme.

Od roku 2011 som frekventantkou výcviku v katatýmno-imaginatívnej psychoterapii (KIP). KIP metódou pracujem pod supervíziou a aktuálne ju využívam v terapeutickej práci s klientami. Počas svojej profesnej cesty som sa stretla na rôznych seminároch aj s inými psychoterapeutickými prístupmi, ktorých prvky sa snažím integrovať do svojej práce, najintenzívnejšie s technikami tanečno-pohybovej terapie, relaxačnými technikami, s prístupom PCA – terapia zameraná na človeka a s princípmi psychotraumatológie. V minulosti som sa profesionálne venovala aj zážitkovému vzdelávaniu dospelých.

Mgr. Ján Vlach

Vyštudoval som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so špecializáciou na poradenskú psychológiu. Absolvoval som 5-ročný sebaskúsenostný výcvik v psychodynamickej psychoterapii českého inštitútu SUR pod vedením PhDr Jany Štúrovej a profesora Jana Praška. Ďalej som sa pripravoval na rolu terapeuta v rámci 2-ročnej cvičnej terapie pod vedením profesora Antona Heretika. Zameranie na psychodynamickú psychoterapiu som si rozšíril o terapeutické techniky využívajúce prácu s telom v rámci 1,5 ročného kurzu biodynamickej psychoterapie vedenej Elim Weidenfeldom. Okrem vyššie uvedených výcvikov mám aj dlhoročné skúsenosti s prácou v korporátnom sektore.

Mgr. Ivana Fraňová

Už počas štúdia psychológie na FF UK ma okrem poradenstva jednotlivcovi zaujímali aj rôzne systémy, v ktorých ľudia žijú (rodiny, rovesnícke i pracovné systémy, i psychológia veľkých skupín.) Po ukončení štúdia (2008) som pracovala vo firemnom i neziskovom sektore a doteraz ma baví prepájať poznatky z rôznych prostredí. Práca s deťmi a rodinami žijúcimi na okraji spoločnosti v Detskom fonde Slovenskej republiky ma naučila pozerať sa na ľudí v kontexte ich životného príbehu a súcitu. Pracujem s rodinami, dospelými i deťmi.

Ukončený psychoterapeutický výcvik v systemickom Modeli rastu v Inštitúte Viriginie Satirovej mi umožňuje účinne viesť klientov k napojeniu sa na svoje zdravé časti. Vďaka tomu, sa môžu vydať na cestu zmeny, ponechať si pravidlá a presvedčenia, ktoré im slúžia, transformovať tie, ktoré im bránia v raste, pridať nové. Vďaka skúsenostiam z tohto psychoterapeutického prístupu, verím v rovnocennosť ľudí, v to, že každý má možnosť voľby a prácou na svojich témach, v kontakte so svojou sebaúctou, môžeme vytvárať zrelšie JA a zdravšie vzťahy.

Vďaka dvojročnému výcviku v arteterapii pod vedením Beate Albrich a vzdelávaniam v terapii hrou v pieskovisku pod vedením Madeleine de Little, integrujem do svojej práce aj prvky arte a hrovej terapie. Vďaka výcviku v koučingu do svojej práce začleňujem aj osobnostný rozvoj a koučovanie ponúkam aj ako samostatnú službu. Pracujem aj vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v národnom projekte Štandardy.

Mgr. Ľubica Hrustič Karlubíková

Som klinická psychologička s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti prevencie a liečby. Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia som v r. 2010 ukončila na Slovenskej Zdravotníckej univerzite. Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov.

Mám absolvovanú sebaskúsenosť a teóriu v Tanečno – pohybovej terapii v Prahe ako aj v Jungovsky orientovanej psychoterapii pod záštitou ČSAP (Česká společnost pro analytickou psychologii) v Brne. Analytická psychológia mi poskytuje slobodný rámec, v ktorom sa viem s klientom pohybovať (realita, sen, práca so symbolmi a symbolickou rečou, archetypy, sebapoznanie, vzťahy, práca s traumou). Vo svojej praxi veľa využívam aj poznatky nadobudnuté v rámci seminárov Krátkej terapie zameranej na riešenie (SFBT) s francúzskou psychoterapeutkou Hellen Dellucci. Absolvovala som mnohé iné krátkodobé vzdelávania zamerané na terapeutickú a psychodiagnostickú prácu. Vďaka výcviku v koučingu do svojej práce začleňujem aj techniky vychádzajúce z tohto prístupu.

Najdôležitešou a najformujúcejšou skúsenosťou je pre mňa dlhoročná práca na Psychosomatickej klinike PNPP v Pezinku. Dostala som možnosť pracovať so širokým spektrom klientov s najrôznejšími problémami a to formou ako individuálnych, tak aj skupinových psychoterapií, relaxácií a rôznych foriem podporných terapií (arteterapia, tanečno-pohybová terapia, muzikoterapia) a edukácií. Vo voľnom čase sa neustále vzdelávam, ako v odbore, tak aj v príbuzných témach, ktorými práve žijem.